poniedziałek, 23 marca 2015

Zbrojenie i naprawa konstrukcji


Ponieważ beton jest materiałem, którego wytrzymałość na rozciąganie jest bardzo mała często zachodzi potrzeba naprawy lub zbrojenia betonu elementami stalowymi. Zbrojenie konstrukcji betonowej wykonuje się specjalnymi wkładkami stalowymi takimi jak liny, pręty czy siatka szczególnie w miejscach, w których występują naprężenia nadwyrężające wytrzymałość betonu. Dzięki dobrej przyczepności między zbrojeniem i betonem stal w elemencie żelbetowym będzie przenosić głównie naprężenia rozciągające – Konstrukcja może znosić znacznie większe obciążenia. 

Do zbrojenia konstrukcji stosuje się zazwyczaj stal niskowęglową, która powinna spełniać wymagania norm PN-S-10040: 1999 oraz PN-91/S-10042. Prace związane z naprawą i zbrojeniem konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonać można ręcznie lub mechanicznie w zależności od typu i wielkości konstrukcji.  Z pewnością nie powinno zabraknąć sprzętu do przygotowania mieszanki betonowej, sprzętu ciesielskiego, żurawia o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów budowlanych na giętarkach, nożycach i szlifierkach do betonu kończąc.

Przygotowanie zbrojenia

Stal na wykonanie zbrojeniowa dostarczana jest na plac budowy w postaci tak zwanej walcówki w kręgach o masie nieprzekraczającej 1 tony bądź w postaci prętów o długości 10-12 metrów. Pręty ze stali wysokiej klasy są dodatkowo żebrowane. Przygotowanie zbrojenia jest ważnym elementem i przed zbrojeniem konstrukcji pręty i walcówki powinny być oczyszczone z zendry, rdzy (ręcznie szczotkami lub mechanicznie), kurzu czy błota (strumieniem wody). W przypadku, kiedy pręty zbrojenia noszą ślady zanieczyszczenia smarem lub farbą olejną należy je opalać do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Nadmienić należy tutaj, że proces czyszczenia nie powinien powodować zmian we właściwościach technicznych stali czy też późniejszej korozji. Cięcie stali zbrojeniowej przeprowadza za pomocą mechanicznych noży lub palnikiem acetylenowym. 

Po ukończeniu prac zbrojeniowych zleceniodawca przechodzi do sprawdzenia zgodności ułożenia zbrojenia z projektem w zakresie ilości, jakości i gatunku użytej stali, średnicy prętów (liny), prawidłowego otulenia (grubości otuliny). 

czwartek, 12 lutego 2015

Bezpieczeństwo ekranów akustycznych


Bezpieczeństwo ekranów akustycznych jest głównym kryterium już na etapie projektowania i uwzględnione to zostało w odpowiednich normach. Oprócz wspomnianych już przez TULLA-bud ewentualności obciążeń będących skutkiem uderzeń kamieni wyrzucanych z jezdni przez koła samochodów czy też skutków ewentualnych kolizji z pojazdami ważne jest bezpieczeństwo użytkowników dróg lub innych osób. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o ekrany akustyczne przymocowane do krawędzi obiektów mostowych. Od tego typu urządzeń wymaga się dodatkowych wzmocnień (wewnętrznych i zewnętrznych) miedzy panelami w celu ochrony ich przed oderwaniem lub spadnięciem. Zabezpiecza się je przed odpadnięciem za pomocą systemu wzmocnień stężających zdolnych do przeniesienia obciążeń od wszystkich przylegających elementów.


PUNKTY DOSTĘPU

Ekrany akustyczne w pewien sposób ograniczają dostęp do otaczającego terenu na zewnątrz jak i do wewnątrz dlatego potrzebny jest bezpośredni dostęp w postaci specjalnych drzwi ewakuacyjnych.  Wykorzystuje się je głównie w przypadku wykonania prac remontowych, dla służb ratunkowych w razie wypadku lub jako środek ewakuacji użytkowników dróg z miejsca zagrożenia. W przypadku, kiedy punktów dostępu jest zbyt mało tworzone są dodatkowe przejścia ewakuacyjne. Zarówno punkty dostępu jak i przejścia ewakuacyjne powinny być wyposażone w środki zapewniające taką samą skuteczność ochrony przed hałasem, co ekran akustyczny. Drzwi każdego z takich przejść wyposażone są w mechanizmy samozamykające, uszczelniające i zapobiegające przedostawaniu się dźwięków na druga stronę. 

Z innych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, o których warto wspomnieć to tak zwana przezroczystość dynamiczna, która zapewnia orientację użytkowników dróg, ma to dość istotny udział w poprawie bezpieczeństwa ruchu w miejscach, gdzie ruch drogowy powinien być widoczny.

Oprócz naszego bezpieczeństwa równie istotne jest bezpieczeństwo ptaków. Wyniki obserwacji prowadzonych od lat w wielu krajach wykazały, że zderzenia ptaków z przeźroczystymi ekranami akustycznymi są drugim, co do wielkości czynnikiem ich śmiertelności. Istotne stały się, zatem metody mające na celu ograniczenie kolizji ptaków. Popularnym sposobem było naklejanie sylwetek ptaków drapieżnych, ale nie zawsze okazywały się one skuteczne, więc obecnie stosuje się:

  • Akrylowe ekrany akustyczne z poziomo zatopionymi czarnymi włóknami poliamidowymi
  • Ekrany akustyczne z nadrukowanymi czarnymi liniami 
  • Naklejanie na ekrany pasków taśmy, o szerokości przynajmniej 2 cm w odległości nie większej niż 10 cm od siebie bądź kontrastowych kropek o średnicy 0, 8 cm w odległości 14 mm od siebie.wtorek, 27 stycznia 2015

Zasady projektowania ekranów akustycznych


Zasady projektowania obowiązują w kontekście norm europejskich określających kryteria klasyfikacji urządzeń przeciwhałasowych pod katem właściwości mechanicznych w normalnych warunkach użytkowania, niezależnie od materiałów użytych do ich budowy. Normy te uwzględniają także kryteria oceny bezpieczeństwa użytkowania i oddziaływania na środowisko w typowych warunkach terenowych. 

1. Pierwszym kryterium to obciążenie dynamiczne (obciążenie wiatrem). Znaczącą rolę odgrywają tutaj warunki klimatyczne panujące w danej lokalizacji. Projektując ekrany akustyczne kierujemy się normą PN-,77/B-02011, która określa, jakie zasady obowiązują podczas ustalania obciążenia wiatrem. Pod uwagę brane są najbardziej niekorzystne obciążenia dla poszczególnego elementu, a ich wartości uzależnione są od rodzaju strefy wiatrowej oraz wartości współczynników ekspozycji, porywów wiatru i współczynnika aerodynamicznego. Dodatkowo norma uwzględnia kilka przypadków obciążeń dynamicznych od pojazdów dla ruchu drogowego w otwartym powietrzu w odległości 1 i 3 m od urządzenia oraz dwukierunkowego ruchu drogowego w tunelu powietrza w odległości 1 m od ekranu akustycznego.  

2. Drugim kryterium to ciężar własny elementów akustycznych, który potrzebny jest do oszacowania współczynnika izolacyjności akustycznej ekranu (ważny w projektowaniu elementów akustycznych, jak i konstrukcji nośnych). Zatem w obowiązującej normie zdefiniowany został ciężar w stanie suchym i mokrym.  

Ciężar elementów akustycznych ekranu w stanie suchym obliczany jest na podstawie wymiarów badanych materiałów, a ciężar obliczany jest, jako wartość minimalna bez uwzględnienia ram i wzmocnień. 

Ciężar w stanie mokrym bierze pod uwagę, że otwory i porowate materiały mogą się wypełnić woda, więc ciężar rozpatrywany jest z uwzględnieniem ciężaru ekranu i wchłoniętej wody łącznie.

3. Trzecim kryterium to obciążenia dynamiczne z odśnieżania pługami – odnosi się ono do zimowego utrzymania dróg (śnieg i lód odrzucany przez pług może uszkodzić ekrany akustyczny). Wielkość obciążenia zależeć będzie od typu pługu, prędkości oraz od odległości ekranu akustycznego od krawędzi drogi. Ekrany akustyczne powinny cechować się w tym względzie odpornością na uszkodzenia, takie jak deformacja, przesuniecie, które spowodowałoby otwarcie styków miedzy panelami. Natomiast elementy akustyczne powinny stabilnie trzymać się swoich podpór i zamocowań.

Do wspomnianych norm należy jeszcze uwzględnić pozostałe obciążenia. Ekrany akustyczne narażone są często na uderzenia kamieniami wyrzucanymi z jezdni przez koła samochodów. W tym przypadku wymaga się, aby ekrany były odporne na takie uderzenia. Jako że ekrany akustyczne nie są projektowane pod kątem zderzeń z pojazdami stosuje się bariery bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli w przypadku montażu ekranów nie jest możliwe przynajmniej odsunięcie ich od drogi należy rozpatrzyć skutki ewentualnych kolizji z pojazdami. 


piątek, 9 stycznia 2015

Piaskowanie elewacji i konstrukcji stalowych

Jak większość konstrukcji stalowych są one zabezpieczane przed korozją oraz malowane w celu podniesienia estetyki – atrakcyjnego wyglądu. Jednak z upływem czasu konstrukcje te tracą swoje właściwości, przez co może dojść do ich degradacji, zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z rdzą. Aby temu zapobiec nieodzowne jest usunięcie starej powłoki i oczyszczenie konstrukcji do tego celu stosuje się przede wszystkim piaskowanie.


Samo piaskowanie polega na czyszczeniu konstrukcji stalowej lub elewacji strumieniem sprężonego powietrza z dodatkiem twardych cząsteczek (np. piasek, szkło lub metal). W efekcie uzyskujemy gładką lub lekko porowatą powierzchnię nawet w trudno dostępnych miejscach.

Piaskowanie odbywa się przy użyciu specjalnych urządzeń wykorzystując do tego celu różnego rodzaju ścierniwa. Jako, że proces ten powoduje przenikanie do otoczenia toksycznych związków wynikających ze stosowania lakierów, rozcieńczalników czy spoiw konieczna jest ocena ryzyka, a przede wszystkim poinformowanie o tym pracowników uczestniczących w procesie piaskowania. http://www.tulla-bud.pl/oferta

Piaskowanie - wymagania

Najważniejszym zagadnieniem jest tutaj oczywiście czynnik ludzki - pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa (tak zwana instrukcja bezpiecznego wykonywania robót), bowiem czyszczenie różnych powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi należy do prac wyjątkowo niebezpiecznych. Jeżeli chodzi o miejsca występowania materiałów pożarowo niebezpiecznych i strefy zagrożenia wybuchem jak komory i pomieszczenia malarskie, powinny być specjalnie oznakowane, a urządzenia elektroenergetyczne dostosowane do wymagań użytkowania w tych pomieszczeniach. Należy tutaj zwrócić uwagę, że w pomieszczeniach takich istotna jest odpowiednia częstotliwość wymiany powietrza oraz sprawny, poddany legalizacji sprzęt i środki gaśnicze.

 

Rodzaje ścierniwa

Najczęściej stosowanym jest:

- ścierniwo metalowe (głównie śrut stalowy i żeliwny lub pocięty drut stalowy)

- ścierniwo niemetalowe (szkło, piasek, rozdrobnione minerały i inne ścierniwa sztuczne)

 

Bezpieczeństwo

Urządzenia do piaskowania wyposażone powinny być w tak skonstruowany system, by w razie niekontrolowanego wypuszczenia dyszy z rąk nastąpiło natychmiastowe zamknięcie wypływu ścierniwa do dyszy. Jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej to zalicza się do niej ubranie pyłoszczelne, rękawice i specjalny hełm z dopływem świeżego powietrza zapobiegający jednocześnie przenikaniu pyłu.

Po ukończeniu prac związanych z piaskowaniem resztki zużytego ścierniwa i powstające przy tym zanieczyszczenia usuwane są z miejsca pracy i przekazane do utylizacji. Zwłaszcza tam, gdzie czyszczone konstrukcje stalowe mogą zawierać związki ołowiu lub innych składników toksycznych.

wtorek, 6 stycznia 2015

Opinia dotycząca prac wyciszeniowych

Firma MAROGOBUD wystawiła pozytywną referencję dotyczącą wykonania prac wyciszeniowych na terenie hotelu spa dr Ireny Eris w Polanicy-Zdrój. TULLA-Bud zaprojektowała i skutecznie zredukowała emitowany hałas przez ekranowanie chłodni wentylatorowych, klimatyzacji, wentylacji i wyciągów. 

Zastosowane zostały  między innymi ekrany akustyczne wraz z żaluzjami elewacyjnymi aluminiowymi na dachu budynku.

piątek, 19 grudnia 2014

Wykorzystanie procesów gięcia stali na zimno


Postęp techniczny w dziedzinie budownictwa umożliwia wykonywanie wielu nowych konstrukcji, o których nawet nie myślano kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Specjalistyczne maszyny, takich jak prasy krawędziowe, wykrawarki narzędziowe oraz procesy walcowania i gięcia na zimno pozwalają zaoferować szeroką gamę elementów i systemów tworzenia hal zimno giętych. Są to obudowy hal, na których wykonanie składają się na przykład kształtowniki gorącowalcowane, płatwie dachowe czy kasety ścienne i blachy trapezowe.

Procesy gięcia stali na zimno pozwalają dziś wykonywać nowoczesne hale dukcyjne i magazynowe. Swoboda kształtowania optymalnych przekrojów poprzecznych pozwala uzyskać korzystne charakterystyki geometryczne profili zimnogiętych w stosunku do pola ich przekrojów. To lekkie konstrukcje z profili o dużej wytrzymałości konstrukcyjnej, których podstawową zaletą jest zmniejszone zużycie stali (nawet do 45 - 50%). W tym niższy koszt fundamentowania, a zwłaszcza skrócenie czasu montażu o 30%.  Dla spełnienia odpowiedniej nośności cienkościennych profili wymagane jest stosowanie ocynkowanych powłok antykorozyjnych. Nadmienić można, że istnieje możliwość przedłużania segmentów hali w każdym momencie użytkowania. 

Kształty profili zimnogiętych

- profile typu Sigma (jednym z najczęściej wykorzystywanych w budownictwie profili zimnogiętych)
- profile typu Z (umożliwiające szybką i łatwą zabudowę)
- profile typu C

Zastosowanie hal zimnogiętych

Tego typu hale z powodzeniem budowane są do wykorzystania, jako hale produkcyjne, magazyny (przechowalnie warzy i owoców) zimnogięte znajdują szerokie zastosowanie w konstrukcji hal produkcyjnych, magazynowych, sortowni i przechowalni owoców i warzyw lub garaże na maszyny rolnicze. 

czwartek, 11 grudnia 2014

Charakterystyka konstrukcji żelbetowych

Część II


Wykonywanie otworów w konstrukcji żelbetowej

Często w czasie realizacji celów budowlanych występuje konieczność wykonania otworów tak zwanych małośrednicowych potrzebnych do przeprowadzenia w danym miejscu instalacji obsługującej budynek. Z reguły nie ma problemu by uzgodnić z konstruktorem budynku wykonanie takich otworów, ale jeżeli nie może zostać wydana taka zgoda (głównie ze względu na osłabienie konstrukcji budynku) projektant instalacji zmuszony jest do szukania innej możliwości przejścia instalacji w innym miejscu.

Do wykonywania otworów w konstrukcji żelbetowej wykorzystujemy wiertnice, na przykład przy wykonywaniu otworów w ścianach lub stropach. W trudno dostępnych miejscach, w których montaż wiertnicy jest niedopuszczalny używa się ręcznych wiertnic (nasada na wiertarkę w kształcie koronki stalowej z zębami diamentowymi).

Termin - konstrukcje sprężone 
Terminem tym określamy konstrukcje wykonane z betonu, które zbrojone są tak zwanymi cięgnami. Cięgna te wywołują trwałe naprężenie w betonie znacznie wzmacniając całą konstrukcję.  

Przy czym rozróżniamy cięgna przyczepnościowe i cięgna bezprzyczepnościowe. 

1. System bezprzyczepnościowy polega na stosowaniu pojedynczego cięgna pokrytego specjalną osłonką mającą na celu minimalizację przyczepności do betonu.  O bezpieczeństwie konstrukcji nośność kabla, zakotwienie (sposób zbrojenia strefy zakotwień).  

2. System przyczepnościowy polega natomiast na umieszczeniu cięgien w specjalnych kanałach stalowych bądź plastikowych. Po sprężeniu kanały są iniektowane, to zapewnia właściwą przyczepność kabla do betonu. Istotne jest by uniemożliwić wykraplanie się pary wodnej w pobliżu stref zakotwienia cięgien.

Do kategorii konstrukcji sprężonych zalicza się także konstrukcje strunobetonowe i kablobetonowe. Konstrukcje sprężone stosuje się przy budowie różnego rodzaju silosów, mostów i dźwigarów.

czwartek, 27 listopada 2014

Charakterystyka konstrukcji żelbetowych w budownictwie

Część I

Wiele osób, które nie są ściśle związane z przemysłem budowlanym może nie wiedzieć czym są konstrukcje żelbetowe, a jest to proces złożony i wieloetapowy, na który składa się wiele czynności. Jak większość prac budowlanych wszystko zaczyna się od prac wykonawczych poprzedzonych projektowaniem. Istotnym elementem podczas projektowania jest określenie tego, jaka będzie nośność i wytrzymałość konstrukcji żelbetowej przewidując zwłaszcza ilość i rozstaw stalowych wkładek zbrojeniowych, jak i sama klasa betonu.


Konstrukcje żelbetowe to elementy konstrukcyjne składające się betonu połączonego z wkładkami stalowymi i są szeroko stosowane w budownictwie na całym Świecie. Beton znakomicie radzi sobie z naprężeniami ściskającymi, jednak jego właściwości rozciągające są niewielkie, a stal w elemencie żelbetowym doskonale przenosi siły rozciągające. Elementem decydującym o tak dobrej współpracy betonu i stali, jest zbliżona rozszerzalność termiczna obu materiałów. Do zbrojenia wykorzystuje się następujące rodzaje wkładek:
  • pręty
  • liny
  • struny
  • kable
  • siatki (elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i poprzecznych, połączonych za pomocą zgrzewania)

W tego typu konstrukcjach rozróżniamy tak zwane betonowe konstrukcje sprężone zbrojone cięgnami, których wstępny naciąg wywołuje trwałe naprężenie w betonie. Do tej grupy należą również konstrukcje betonowe, w których zastosowano struny bądź kable. Nie mogą być one wykorzystywane jako uziomy fundamentowe, do tego celu mogą być wykorzystywane konstrukcje z prętów zbrojenia prostych, elementów żelbetowych z siatką zbrojeniową lub odcinków walcówki ukształtowanych odpowiednio do wymagań projektu.


Trwałość konstrukcji żelbetowej

Konstrukcja żelbetowa powinna być tak zaprojektowana, by sprostała oczekiwaniom projektowym uwzględniając w tym użytkowanie w warunkach środowiska bez dodatkowej konserwacji. Do tyczy to również wymaganiom uziomu fundamentowego, którego trwałość powinna być równa trwałości obiektu budowlanego. Korozja betonu i korozja stali w otulinie betonowej również brana jest pod uwagę i ma nie małe znaczenie.

sobota, 15 listopada 2014

Malowanie hydrodynamiczne, na czym to polega?

Ten rodzaj malowania nazywamy malowaniem bezpowietrznym (natryskowym), które pozwala uzyskać nieskazitelnie gładką fakturę oraz wysoką jakość wykończenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzacie dwie najistotniejsze rzeczy - czas i pieniądze. 

http://www.tulla-bud.pl

Przy użyciu specjalnego agregatu hydrodynamicznego jesteście w stanie przyspieszyć proces malowania nawet kilkunastokrotnie w stosunku do tradycyjnych sposobów. 
 
Zastosowanie
Malowanie hydrodynamiczne znalazło zastosowanie zwłaszcza przy malowaniu hal, magazynów i garaży, a także wnętrz masą szpachlową.

Dodatkowe zalety
- Wspomnieliśmy już o wysokiej wydajności malowania hydrodynamicznego, a pozwala wam na oszczędności rzędu 30% materiału malarskiego

- Grubość powłoki w dużym stopniu większa od powłoki o natrysku pneumatycznym

- Wysokie tempo pracy

- Jakość powierzchni

- Mniejsze pylenie w stosunku do tradycyjnej techniki malowania

czwartek, 13 listopada 2014

Referencja robót związanych z akustyką budynku

Tym razem otrzymaliśmy referencję od Mostostal Warszawa S.A. dotyczącą robót związanych z akustyką budynku na terenie Hali widowiskowo-sportowej Kraków Chyżyny (Kraków Arena). 

1. Wykonany został projekt warsztatowy ekranów akustycznych
2. Dostarczono i zamontowano ekrany akustyczne dla strefy technicznej na poziomie +23, 00 m


Prace polegały na wykonaniu ekranów akustycznych oddzielających otoczenie od hałasu wydzielanego przez instalowane urządzenia w strefie technicznej na poziomie +23, 00 m takie jak wyciągi czy chłodnie wentylatorowe.